Хууль

Захиргааны ерөнхий хууль батлагдаж захиргаа стандарттай боллоо

М.Энхмаа
2015-06-19 01:52

УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг баталжээ.

Захиргааны ерөнхий хуульд тусгагдсан зохицуултаас хүргэж байна.

  1. Захиргаа, иргэдтэй харилцах харилцааг бүхэлд нь зохицуулна.
  2. Захиргааны байгууллагуудын хоорондын харилцааг зохицуулснаар захиргаа иргэдэд ил тод, хөнгөн шуурхай үйлчлэх үүрэгтэй болно.
  3. Захиргааны шийдвэрт иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөхгүй байхаар зохицуулна.
  4. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас тодорхой шийдвэр гаргахдаа хуулиар зөвшөөрөгдсөн хувилбаруудаас аль нэгийг сонгох боломжийг олгоно.
  5. Захиргааны байгууллагаас гаргаж байгаа захиргааны хэм хэмжээний актын боловсруулалт шинжилгээ судалгааны системтэй болж, захиргааны байгууллагуудын хүнд суртлыг багасгана.
  6. Захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгоно.
  7. Захиргааны байгууллага төлөвлөлт хийхдээ тухайн орон нутагт оршин суугаа иргэдийн оролцоог хангасны үндсэн дээр шийдвэрээ гаргана.
  8. Захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрт гомдол гаргах эрхийг зохицуулна.
  9. Захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн тохиолдолд тэдгээрт учруулсан хохирлыг барагдуулна.