Засгийн газар

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид сум, дүүргийн засаг даргатай заавал гэрээ байгуулна

А.Сэвжид news.trends.mn
2016-03-29 12:36

Өчигдөр хуралдсан Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар “Засгийн газрын тухай хууль”, “Ашигт малтмалын тухай хууль”-д заасныг үндэслэн “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгасан гэрээ”-г тухайн тусгай зөвшөөрлийн талбай орших сум, дүүргийн Засаг даргатай байгуулах гэрээний загварыг баталлаа.

Ингэснээр нутгийн захиргааны байгууллагатай хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хувь хүн болон аж ахуй нэгжүүд хоёр талаасаа гэрээ байгуулж ажиллах нөхцөл бүрдэж байгаа юм. Мөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нартай байгуулах гэрээний хугацааг талууд хоорондоо харилцан тохиролцож байхаар  энэхүү загварт тусгажээ.

Харин стратегийн ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь аймгийн Засаг дарга гэрээ байгуулах бөгөөд энэ асуудлыг Засгийн газрын тогтоолоор шийдвэрлэхээр тусгажээ.

Энэхүү загвар гэрээ байгуулагдсанаар аймаг, сум, дүүргийн түвшинд янз бүрийн гэрээ хийдэг байсныг нэг мөр болгож, гэрээнд оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага тодорхой болж байгаа юм. Мөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс оруулж буй хөрөнгө оруулалт нь орон нутаг, хүн амын хөгжилд хэрхэн үр өгөөжтэй зарцуулж байгаа хийгээд ил тод шударга ойлгомжтой харилцааг хөрөнгө оруулагчид болон орон нутгийн иргэдэд бий болгох чухал ач холбогдолтой байх болно.

Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой төсөл хөтөлбөрийн ач холбогдлыг орон нутгийн иргэдэд таниулах, иргэдийн оролцоо бүхий хамтын ажиллагааны хороо ажиллуулж байх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс тухайн сум, дүүргийн иргэдийн санал, хүсэлтэд суурилсан, ИТХ-аар батлагдсан орон нутгийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаас сонгон төсөл хөтөлбөр хамтран боловсруулахаар тус гэрээний загварт тусгагджээ.